Loading...

Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru

Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru2023-04-30T18:13:38+02:00

Kierownik projektu:
Ewdoksia Papuci-Władyka
Koordynator z ramienia CAŚ UW:
Urszula Wicenciak-Núñez
Koordynator z ramienia PW:
Wojciech Ostrowski

Finansowanie:
Narodowe Centrum Nauki
grant Opus 18
no. 2019/35/B/HS3/02296

Konsorcjum:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (lider)
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
Politechnika Warszawska

Instytucje współpracujące:
Departament Starożytności Cypru
Uniwersytet w Hamburgu
Politechnika Wrocławska

Okres realizacji:
2020-2023

Celem projektu jest odtworzenie układu zabudowy antycznego miasta Nea Paphos, położonego u południowo-zachodnich wybrzeży Cypru, wpisanego na listę dziedzictwa UNESCO od 1980 r. Miasto założone zostało na przełomie IV/III w. p.n.e. i pełniło w starożytności funkcję głównego ośrodka (stolicy) wyspy. Efektem tego, stało się przedmiotem zainteresowań wielu współczesnych badaczy z różnych krajów. Istotną rolę odegrali w historii badań Pafos również archeolodzy z Polski, odkrywający już od 1965 r. pozostałości bogatej dzielnicy rezydencjonalnej, zwanej Maloutena, a od 2011 r. reprezentacyjnego placu w centrum miasta – Agory. W 1990 r., warszawska badaczka, J. Młynarczyk, opublikowała bardzo istotne z punktu widzenia archeologii i urbanistyki miasta wyniki badań, w ramach których, w oparciu o odkryte pozostałości budynków i ulic, zaproponowała rekonstrukcję planu antycznego miasta Nea Pafos. Niemal 30 lat od publikacji tego opracowania, konieczna jest weryfikacja poprzednich ustaleń w oparciu o nowe odkrycia oraz technologie precyzyjnego obrazowania, którymi dysponuje dzisiejsza archeologia. Projekt ma na celu zbudowanie interdyscyplinarnego zespołu badawczego, złożonego z przedstawicieli dziedzin takich jak archeologia, geofizyka, architektura oraz specjalistów od badań teledetekcyjnych, modelowania proceduralnego i analiz przestrzennych. Zespół ten, na podstawie dotychczasowych informacji zebranych w oparciu o kwerendę źródłową oraz nowych danych pozyskanych w trakcie realizacji projektu, podejmie się rekonstrukcji układu ulic i budowli funkcjonujących na terenie antycznej Pafos w różnych okresach historycznych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Malouteny i Agory. Ponadto zespół archeologów z udziałem specjalistów od analizy zabytków archeologicznych, przed wszystkim ceramiki i monet, które pozwalają datować pozostałości archeologiczne, przeprowadzi badania weryfikacyjne dotychczas badanych nawarstwień oraz wykona nowe badania sondażowe w wybranych miejscach. Celem tych ostatnich będzie dostarczenie brakujących informacji niezbędnych do odtworzenia pierwotnego układu zabudowy miasta oraz ustalenie momentu ewentualnych przemian i przesunięć w układzie ulic i kwartałów zabudowy spowodowanych przebudowami bądź zniszczeniami. Rezultatem zintegrowanych wyników badań będzie rekonstrukcja krajobrazu miasta i zabudowań w postaci modeli 3D. Uzyskane rekonstrukcje 3D zostaną poddane następnie analizom przestrzennym celem ustalenia zależności pomiędzy układem zabudowy i ulic a funkcjonowaniem miasta w rozumieniu widoczności, przepływu ludności, potencjalnej liczby mieszkańców etc. Proponowany projekt wdraża metodykę nowatorską dla Cypru, z sukcesem stosowaną jednak na innych stanowiskach archeologicznych w Basenie M. Śródziemnego. Rekonstrukcja antycznej zabudowy miasta Nea Pafos i odtworzenie pierwotnego planu miasta będzie ważnym uzupełnieniem dotychczasowych badań, pozwalającym spojrzeć na miasto z zupełnie nowej perspektywy, odsłaniającej jego rzeczywiste rozmiary i sposób funkcjonowania, dając jeszcze lepsze wyobrażenie o życiu starożytnych.

03-06.04.2023 Amsterdam: CAA2023 50 Years of Synergy
Lech P., Miszk Ł. Ostrowski W.
Arches. An open source data management platform for MA-P (“Maloutena and Agora in the layout of Paphos: modeling the cityscape of the Hellenistic and Roman capital of Cyprus

8-9.12.2022 Kraków: Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii UJ,
Papuci-Władyka E., Miszk Ł., Michalik M.,
W mieście bez nazwanych ulic – wstępne rezultaty badań na stanowisku UNESCO Nea Paphos (Pafos) na Cyprze
w roku 2022.
K. Niziołek
„Cacka z dziurką”. Naczynia stołowe z otworami znalezione podczas wykopalisk w Nea Paphos.

1-3.12.2022, Graz: 19th POCA
Niziołek K., Kajzer M.
„No filter. Perforated fine ware pottery recorded during the Polishexcavations in Nea Paphos”.
Michalik M.
The shift in water pipe production and the transition in water supply. A study of pipelines from Paphian Agora: a preliminary project report.

08-10.11.2022 Ateny: Nea Paphos Colloquium III: Another acropolis at Paphos: Fabrika Hill and beyond
Papuci-Władyka E., Miszk Ł., Kubicka-Sowińska A., Ostrowski W.
Where the streets have no name. Ma-P: preliminary results of the new research on the layout of Nea Paphos.
Michalik M.
What can the water well tell us? Preliminary considerations on the use of underground water in Nea Paphos based on Data from the Agora.

6-8.10.2022 Kalamata: 7th Symposium Archaeological Research&New Technologies
Miszk Ł., Modrzewski J., Wilk Ł., Ostrowski W., Lech P.
Monitoring of archaeological excavations using photogrammetric techniques.
Wilk Ł., Kłębowski M., Bełdyga M., Lech P., Ostrowski W.,
poster: Application of a stand-alone RTI measuring system with integrated camera in Cultural Heritage digitisation.

25-30.09.2022 Ateny: 32nd International Conference of the Rei Cretariae Romanae Futores
J.Oleksiak
Catching the Big Fish – Republican Fish-Sauce Containers from Nea Paphos (Cyprus)

28.08-04.9.2022, Budapeszt: 28th Meeting of European Associacion of Archaeologist
Miszk Ł. Kubicka -Sowińska A., Papuci-Władyka, E., Brzozowska-Jawornicka A., Ostrowski W., Michalik M.
Phenomena of re-use and integration of the urban grid in the cityscape of Nea Paphos, capital of Hlelnistic- Roman capital of Cyprus
Miszk Ł., Ostrowski W., Papuci-Władyka E.
From a pencil to the 3D model. Old Tech’s New Wave.
Lech P., Wilk Ł., Kłębowski M., Bełdyga M., Ostrowski W.
Why archaeologists should get familiar with RTI one more time. A Nea Paphos example
Michalik M., Ł. Miszk Ł.,
Where does the water go? Dreinage challanges and solutions on the Agora in Nea Paphos, Cyprus

23-24.06.2022 Warszawa: Table ronde: Houses of poeple Houses of goods
Papuci-Władyka E., Kubicka-Sowińska A.,
MA-P project: 3D reconstruction of the beginning of the regular planned city of Nea Paphos
Papuci-Władyka E., Ł. Miszk Ł
Brzozowska-Jawornicka A., Kubicka-Sowińska A.
On the treail of lost buildings of the Paphian Agora

8-10.06.2022 Warszawa: Polacy na Bliskim Wschodzie
Michalik M., Kajzer M., Wicenciak-Nunez U., Niziołek K., Oleksiak J., Kubicka-Sowińska A., Miszk Ł., Ostrowski W., Papuci- Władyka E.
Preliminary remarks on the stratigraphy and pottery on the Trial Trench III located in the Maloutena district

05-07,05,2021, Lizbona (on-line): European Humanities Conference
Papuci-Władyka E.,
Modern Archaeology at the Service of Society. Tha case study of Paphos, ancient capital of Cyprus

09-11.06.2021, Warszawa (on-line): Polacy na Bliskim Wschodzie,
Papuci-Władyka E.
New Polish Project in Paphos, UNESCO World Heritage Site: Modelling the cityscape of ancient capital of Cyprus
Michalik M.
Redevelopments of the Agora in Nea Paphos in the perspective of water management. Results of the Paphos Agora Project excavations (2011-2020) and future prospects
Niziolek K.
Late Hellenistic fine ware pottery from the Well S.50 on the Agora at Nea Paphos (Cyprus)
Tomkowska A., Jeżewska E.
Analizy pigmentów występujących na grupach wybranych zabytków ze stanowiska Nea Pafos (Paphos) na Cyprze

14-18.06.2021 Limassol (on-line): CAA 2021 „Digital Crossroads”
Kubicka A., Miszk Ł., Nowicki A.,  Ostrowski W., Fijałkowska A., Konarzewska P., Papuci-Władyka E.
From 2D documentation to parametric reconstruction of archaeological structures and procedural modelling of an ancient town
Fijałkowska A., Konarzewska P., Kubicka A., Ostrowski W., Nowicki A.,
Łukasz Miszk, Ewdoksia Papuci-Władyka – Towards discovering the similarities of regular Mediterranean cities using network analysis

2021 Hamburg: North meet East III
Miszk Ł., Papuci- Władyka E.
Looking for a second harbour in Nea Paphos – a view after five years of research

14.04.2021 Kraków: Komisja Geoinformatyki PAU: Geoinformatyka w archeologii
Kubicka A., Fijałkowska A., Ostrowski W., Nowicki A., Konarzewska P., Miszk Ł., Papuci-Władyka E.
Bazy danych GIS i modelowanie proceduralne w badaniach urbanistycznych w Nea Pafos na Cyprze – projekt MA-P

17-20.11.2021, Chicago: ASOR 2021
Miszk Ł., Papuci-Władyka E.
Between the Ptolemaic kingdom, the Roman Empire, and self-government polis. The Development of the Agora in Nea Paphos and the Institutions of Power in Hellenistic and Roman Cyprus
Kubicka A., Fijałkowska A., Konarzewska P., Ostrowski W.,  Nowicki A., Miszk Ł., Papuci-Władyka E.
Reconstructing the Urban Space of Nea Paphos through Comparison with Regularly Planned Mediterranean Cities Using 3D Procedural Modelling and Network Analysis
Papuci-Władyka E., Wicenciak-Nuñez U., Ostrowki W., Miszk Ł.,  Kajzer M.
Integrated archaeological, architectural and urbanistic research using modern methodology in service of the 3D reconstruction of Nea Paphos cityscape,

Przejdź do góry