Erimi Pitharka Archaeological Project2022-09-10T13:00:01+02:00

Erimi Pitharka Archaeological Project

Finansowanie:
Narodowe Centrum Nauki
NCN Miniatura 6 2022/06/X/HS3/00089
Archeologiczne badania nieinwazyjne na stanowisku Erimi-Pitharka na Cyprze

Kierownik grantu Miniatura:
dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska

Kierownicy badań wykopaliskowych:
dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska
prof. Laerke Recht
dr Lorenzo Mazzotta

Instytucje uczestniczące:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
University of Graz (Austria)
University of Salento (Włochy)

Planowany okres realizacji:
2022

Głównym celem projektu jest rozpoznanie kluczowej części stanowiska Erimi-Pitharka na Cyprze za pomocą badań nieinwazyjnych. Planowane jest przeprowadzenie prospekcji geofizycznej z użyciem georadaru, wykonanie zdjęć z drona i modelu DMS. Badania koncentrować się będą w rejonie, w którym w ramach wcześniejszych badań ratunkowych odkryto narożnik dużego budynku administracyjnego z późnej epoki brązu, związanego z działalnością rolniczą, magazynową i produkcyjną. Wspomniany budynek znajduje się na płaskim terenie, w wysokim punkcie topograficznym i prawdopodobnie położony był w centrum osady, również odsłoniętej częściowo przez badania ratunkowe. Prospekcja geofizyczna pozwoli na określenie wielkości, zasięgu i planu budynku, co umożliwi efektywne zaplanowanie dalszych prac wykopaliskowych w centralnej części stanowiska, której nie objęły dotychczasowe badania i która nie została zniszczona przez współczesną zabudowę.

Dolina rzeki Kouris na Cyprze ma długą historię osadnictwa i jest bogata w pozostałości archeologiczne, co znajduje odzwierciedlenie w licznych stanowiskach, takich jak: Erimi-Pamboula (chalkolit), Erimi-Kafkalla (wczesna epoka brązu), Erimi-Laonin tou Porakou (środkowa epoka brązu). Erimi-Pitharka wpisuje się w tę sekwencję chronologiczną reprezentując prawdopodobnie cały okres późnego brązu, aż po przełom wczesnej epoki żelaza. Badania na tym stanowisku uzupełnią wiedzę o rozwoju regionu w bardzo ciekawym okresie. Wyniki wykopalisk ratunkowych (pod planowaną wówczas zabudowę jednorodzinną, obecnie teren objęty jest ochroną konserwatorską) sugerują, że Erimi-Pitharka była ważnym ośrodkiem rolno-produkcyjnym ze strukturami administracyjnymi. Powierzchnia stanowiska to, według obecnego stanu wiedzy, ok. 6 ha, z czego dostępny do badań jest obszar ok. 4 ha. W pobliżu znajduje się również stanowisko Erimi-Kafkalla – duże cmentarzysko z epoki brązu. W przypadku wielu innych dużych stanowisk z późnej epoki brązu na Cyprze, przebadanych archeologicznie do tej pory, charakterystyczna była produkcja miedzi i/lub wymiana na duże odległości, ale Erimi-Pitharka wydaje się być przede wszystkim ważnym ośrodkiem rolniczym, co było oczywiście kluczowym aspektem gospodarki i podstawą życia ówczesnych społeczeństw. Planowany projekt archeologiczny pozwoliłyby dokładniej zbadać strategię bytową i rolniczą osady oraz jej znaczenie jako ośrodka produkcji i redystrybucji, w okresie zmieniających się warunków klimatycznych i społecznych.

Erimi Pitharka

Erimi Pitharka – widok z drona na stanowisko (autor F. Welc).

Erimi Pitharka – prace na stanowisku (autor: K. Zeman-Wiśniewska)

Aktualności związane z Projektem:

Erimi Pitharka Archaeological Project – prace archeologów z UKSW na Cyprze

W dolinie rzeki Kouris na Cyprze na stanowisku Erimi Pitharka realizowany jest nowy projekt archeologiczny prowadzony przez dr Katarzynę Zeman-Wiśniewską z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prof. Laerke Recht (University of Graz) oraz dr Lorenzo Mazzotta (University of Salento). Zespół naukowców z Polski, Austrii, Włoch, Cypru i USA za pomocą badań nieinwazyjnych i wykopaliskowych stara się rozpoznać główną część stanowiska Erimi-Pitharka. Erimi-Pitharka była ważnym ośrodkiem rolno-produkcyjnym ze strukturami administracyjnymi. Powierzchnia stanowiska to, według obecnego stanu wiedzy, ok. 6 ha, z czego dostępny do badań jest obszar ok. 4 ha. W pobliżu znajduje się również stanowisko Erimi-Kafkalla – duże cmentarzysko z epoki brązu. W przypadku wielu innych dużych stanowisk z późnej epoki brązu na Cyprze, przebadanych archeologicznie do tej pory, charakterystyczna była produkcja miedzi i/lub wymiana na duże odległości, ale Erimi-Pitharka wydaje się być przede wszystkim ważnym ośrodkiem rolniczym, co było oczywiście kluczowym aspektem gospodarki i podstawą życia ówczesnych społeczeństw. Rozpoczęty projekt archeologiczny pozwoli dokładniej zbadać strategię bytową i rolniczą osady oraz jej znaczenie jako ośrodka produkcji i redystrybucji, w okresie zmieniających się warunków klimatycznych i społecznych. Zachęcamy do śledzenia efektów badań prezentowanych na naszej stronie LINK. Erimi Pitharka - widok z lotu ptaka (autor F. Welc). [...]

6 września, 2022|Tags: |
Przejdź do góry