MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos

Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru

Kierownik projektu: Ewdoksia Papuci-Władyka
Okres realizacji: 2020-2024
Konsorcjum: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (lider), Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Politechnika Warszawska
Instytucje współpracujące: Departament Starożytności Cypru, Uniwersytet w Hamburgu, Politechnika Wrocławska
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki grant Opus 18 no. 2019/35/B/HS3/02296

Agora
Maloutena

Celem projektu jest odtworzenie układu zabudowy antycznego miasta Nea Paphos, położonego u południowo-zachodnich wybrzeży Cypru, wpisanego na listę dziedzictwa UNESCO od 1980 r. Miasto założone zostało na przełomie IV/III w. p.n.e. i pełniło w starożytności funkcję głównego ośrodka (stolicy) wyspy. Efektem tego, stało się przedmiotem zainteresowań wielu współczesnych badaczy z różnych krajów. Istotną rolę odegrali w historii badań Pafos również archeolodzy z Polski, odkrywający już od 1965 r. pozostałości bogatej dzielnicy rezydencjonalnej, zwanej Maloutena, a od 2011 r. reprezentacyjnego placu w centrum miasta – Agory. W 1990 r., warszawska badaczka, J. Młynarczyk, opublikowała bardzo istotne z punktu widzenia archeologii i urbanistyki miasta wyniki badań, w ramach których, w oparciu o odkryte pozostałości budynków i ulic, zaproponowała rekonstrukcję planu antycznego miasta Nea Pafos. Niemal 30 lat od publikacji tego opracowania, konieczna jest weryfikacja poprzednich ustaleń w oparciu o nowe odkrycia oraz technologie precyzyjnego obrazowania, którymi dysponuje dzisiejsza archeologia. Projekt ma na celu zbudowanie interdyscyplinarnego zespołu badawczego, złożonego z przedstawicieli dziedzin takich jak archeologia, geofizyka, architektura oraz specjalistów od badań teledetekcyjnych, modelowania proceduralnego i analiz przestrzennych. Zespół ten, na podstawie dotychczasowych informacji zebranych w oparciu o kwerendę źródłową oraz nowych danych pozyskanych w trakcie realizacji projektu, podejmie się rekonstrukcji układu ulic i budowli funkcjonujących na terenie antycznej Pafos w różnych okresach historycznych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Malouteny i Agory. Ponadto zespół archeologów z udziałem specjalistów od analizy zabytków archeologicznych, przed wszystkim ceramiki i monet, które pozwalają datować pozostałości archeologiczne, przeprowadzi badania weryfikacyjne dotychczas badanych nawarstwień oraz wykona nowe badania sondażowe w wybranych miejscach. Celem tych ostatnich będzie dostarczenie brakujących informacji niezbędnych do odtworzenia pierwotnego układu zabudowy miasta oraz ustalenie momentu ewentualnych przemian i przesunięć w układzie ulic i kwartałów zabudowy spowodowanych przebudowami bądź zniszczeniami. Rezultatem zintegrowanych wyników badań będzie rekonstrukcja krajobrazu miasta i zabudowań w postaci modeli 3D. Uzyskane rekonstrukcje 3D zostaną poddane następnie analizom przestrzennym celem ustalenia zależności pomiędzy układem zabudowy i ulic a funkcjonowaniem miasta w rozumieniu widoczności, przepływu ludności, potencjalnej liczby mieszkańców etc. Proponowany projekt wdraża metodykę nowatorską dla Cypru, z sukcesem stosowaną jednak na innych stanowiskach archeologicznych w Basenie M. Śródziemnego. Rekonstrukcja antycznej zabudowy miasta Nea Pafos i odtworzenie pierwotnego planu miasta będzie ważnym uzupełnieniem dotychczasowych badań, pozwalającym spojrzeć na miasto z zupełnie nowej perspektywy, odsłaniającej jego rzeczywiste rozmiary i sposób funkcjonowania, dając jeszcze lepsze wyobrażenie o życiu starożytnych.

Informacje o projekcie

Dr Urszula Wicenciak-Núñez – koordynator projektu od strony Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW
Mgr inż. Wojciech Ostrowski – koordynator projektu od strony Politechniki Warszawskiej

Dr Łukasz Miszk – stanowisko post-doc w grancie, koordynacja prac terenowych
Dr Małgorzata Kajzer – stanowisko post-doc w grancie, ceramolog
Dr inż. arch. Anna Kubicka-Sowińska – stanowisko post-doc w grancie, architekt
Dr inż. Anna Fijałkowska – geoinformatyk
Dr Paweł Lech – stypendysta w grancie, nadzór prac terenowych, GIS
Mgr inż. Paulina Zachar (Konarzewska) – stypendystka w grancie, geoinformatyk
Mgr inż. Artur Nowicki – stypendysta w grancie, specjalista od modelowania proceduralnego (2020-2021)
Mgr Jerzy Oleksiak – stypendysta w grancie, ceramolog
Mgr Kamila Niziołek – stypendystka w grancie, ceramolog
Mgr Michał Michalik – stypendysta w grancie, nadzór prac terenowych
Jakub Modrzewski – stypendysta w grancie (2022), geoinformatyk
Mgr inż. Łukasz Wilk – wspólpracownik w grancie, specjalista RTI

Współpracownicy z Instytutu Archeologii Klasycznej Uniwersytetu w Hamburgu: prof. Martina Seifert, Nikola Babucic (badania geofizyczne)

Inni współpracownicy: Łukasz Bąk, Aleksandra Brzozowska Jawornicka, Anna Wencel, Barbara Zając, Szymon Jellonek, Kamil Kopij, Paweł Gołyźniak, Jacek Karmowski, Aleksandra Milczuk, Agata Głowacka, Sebastian Bała, Michał Wiktorzak

06.12.2022 E. Papuci-Władyka, wykład na zaproszenie w Instytucie Archeologii Klasycznej w Hamburgu, Digging Paphos – the UNESCO Heritage site: some results
01-03.12.2022 M. Michalik, prezentacja, The shift in water pipe production and the transition in water supply. A study of pipelines from Paphian Agora: a preliminary project report, POCA: 19TH MEETING OF THE POSTGRADUATE CYPRIOT ARCHAEOLOGY, Graz Uniwersytet
01-03.12.2022 K. Niziołek, M. Kajzer, prezentacja, No filter. Perforated fine ware pottery recorded during the Polish excavations in Nea Paphos, POCA: 19TH MEETING OF THE POSTGRADUATE CYPRIOT ARCHAEOLOGY, Graz Uniwersytet
08-10.11.2022 M. Michalik, prezentacja, What can the water well tell us? Preliminary considerations on the use of underground water in Nea Paphos based on Data from the Agora, Nea Paphos Colloquium III conference, Athens
08-10.11.2022 E. Papuci-Władyka, Ł. Miszk, A. Kubicka-Sowińska, W. Ostrowski, prezentacja, Where the streets have no name. Ma-P: preliminary results of the new research on the layout of Nea Paphos, Nea Paphos Colloquium III conference, Athens
06-08.10.2022 Ł. Wilk, M. Kłębowski, M. Bełdyga, P. Lech, W. Ostrowski, poster, Application of a stand-alone RTI measuring system with integrated camera in Cultural Heritage digitisation, 7th Symposium Archaeological Research&New Technologies, Kalamata, Greece
06-08.10.2022 Ł. Miszk, J. Modrzewski, Ł. Wilk, W. Ostrowski, P. Lech, prezentacja, Monitoring of archaeological excavations using photogrammetric techniques, 7th Symposium Archaeological Research&New Technologies, Kalamata, Greece
25.09.2022 J. Oleksiak, prezentacja, Catching the Big Fish – Republican Fish-Sauce Containers from Nea Paphos (Cyprus), 32nd International Conference of the Rei Cretariae Romanae Futores, National and Kapodistrian University of Athens, Athens
28.08.-09.09.2022 Miszk Ł. Kubicka -Sowińska A., Papuci-Władyka E., Brzozowska-Jawornicka A., Ostrowski W., Michalik M., prezentacja, Phenomena of re-use and integration of the urban grid in the cityscape of Nea Paphos, capital of Hlelnistic-Roman capital of Cyprus, EAA conference in Budapest
28.08.-09.09.2022 Miszk Ł., Ostrowski W., Papuci-Władyka E., prezentacja, From a pencil to the 3D model, EAA conference in Budapest
28.08.-09.09.2022 P. Lech, Ł. Wilk, M. Kłębowski, M. Bełdyga, W. Ostrowski., prezentacja, Old Tech’s New Wave. Why archaeologists should get familiar with RTI one more time. A Nea Paphos example, EAA conference in Budapest
28.08.-09.09.2022 M. Michalik, Ł. Miszk, prezentacja, Where does the water go? Dreinage challanges and solutions on the Agora in Nea Paphos, Cyprus, EAA conference in Budapest
23-24.06.2022 A. Brzozowska-Jawornicka, A. Kubicka-Sowińska, prezentacja, On the treail of lost buildings of the Paphian Agora, Table ronde: Houses of people Houses of goods, Warsaw UW
23-24.06.2022 E. Papuci-Władyka, Ł. Miszk, prezentacja, Houses for gods: possible cultic features of Nea Paphos detected by Polish research, Table ronde: Houses of people Houses of goods, Warsaw UW
23-24.06.2022 E. Papuci-Władyka, A. Kubicka-Sowińska, prezentacja, MA-P project: 3D reconstruction of the beginning of the regular planned city of Nea Paphos, Table ronde: Houses of people Houses of goods, Warsaw UW
08-10.06.2022 M. Michalik, M. Kajzer, U. Wicenciak-Nunez, K. Niziołek, J. Oleksiak, A. Kubicka-Sowińska, Ł. Miszk, W. Ostrowski, E. Papuci-Władyka, prezentacja, Preliminary remarks on the stratigraphy and pottery on the Trial Trench III located in the Maloutena district, conference Poles in the Near East
22.03.2022 E. Papuci-Władyka, wykład na zaproszenie Polish Archaeological Institute at Athens, Digging the UNESCO World Heritage Site: Polish past and present research in Nea Paphos on Cyprus (on-line)
21.02.2022 E. Papuci-Władyka, wykład Trójwymiarowa rekonstrukcja krajobrazu miejskiego antycznej Paphos – wstępne wyniki badań projektu MA-P Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, Posiedzenie Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
20.01.2022 E. Papuci-Władyka, wykład Nowoczesne modelowanie krajobrazu miejskiego Pafos, stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru: nowy projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej, Posiedzenie Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU

17-20.11.2021 E. Papuci-Władyka, U. Wicenciak-Nuñez, W. Ostrowki, Ł. Miszk, M. Kajzer, prezentacja, Integrated archaeological, architectural and urbanistic research using modern methodology in service of the 3D reconstruction of Nea Paphos cityscape, Annual Meeting of ASOR conference, Chicago
17-20.11.2021 A. Kubicka, A. Fijałkowska, P. Konarzewska, W. Ostrowski, A. Nowicki, Ł. Miszk, E. Papuci-Władyka, prezentacja, Reconstructing the Urban Space of Nea Paphos through Comparison with Regularly Planned Mediterranean Cities Using 3D Procedural Modelling and Network Analysis, Annual Meeting of ASOR conference, Chicago
17-20.11.2021Ł. Miszk, prezentacja, Between the Ptolemaic kingdom, the Roman Empire, and self-government polis. Development of the Nea Paphos Agora as a reflection of power institutions in the Hellenistic and Roman Cyprus, Annual Meeting of ASOR conference, Chicago
11.2021 Ł. Miszk and E. Papuci- Władyka, prezentacja, Looking for a second harbour in Nea Paphos – a view after five years of research, North meet East III conference, Hamburg University
14-18.06.2021 Anna Fijałkowska, Paulina Konarzewska, Anna Kubicka, Wojciech Ostrowski, Artur Nowicki, Łukasz Miszk, Ewdoksia Papuci-Władyka, prezentacja, Towards discovering the similarities of regular Mediterranean cities using network analysis, CAA DIGITAL CROSSROADS conference
08-10.06.2021 Panel dot. Cypru podczas konferencji Polacy na Bliskim Wschodzie Between courte durée and moyenne durée. Transition in the archaeology of Hellenistic and Roman Cyprus, organizatorzy: Prof. Ewdoksia Papuci-Władyka, Dr. Małgorzata Kajzer, Dr. Łukasz Miszk and Michał Michalik M.A.
12.05.2021 E. Papuci-Władyka, wykład dla Muzeum Narodowego w Warszawie, 55 lat polskich badań archeologicznych w Nea Pafos, stolicy starożytnego Cypru
05-07.05.2021 E. Papuci-Władyka, prezentacja, Modern Archaeology in the Service of Society: The case study of Paphos, ancient capital of Cyprus, European Humanities Conference (on-line) UNESCO (organizator), Lisbona

Kubicka-Sowińska Anna, Miszk Łukasz, Zachar Paulina, Fijałkowska Anna, Ostrowski Wojciech,Modrzewski Jakub, Papuci-Władyka Ewdoksia (2024). Reconstructing the Urban Fabric of Nea Paphos by Comparison with Regularly Planned Mediterranean Cities, Using 3D Procedural Modeling and Spatial Analysis. BASOR, DOI:https://doi.org/10.1086/730152

Wydarzenia

Przejdź do góry