Paphos Agora Project2021-04-27T19:43:58+02:00

PAPHOS AGORA PROJECT
– ekspedycja archeologiczna Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kierownik:
Ewdoksia Papuci-Władyka

Wykonawca:
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Lata funkcjonowania:
1965-

Projekty:
Pafos (Cypr) Agora miasta hellenistycznego i rzymskiego. Badania Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pafos – Agora oraz infrastruktura i aktywność gospodarcza stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru na podstawie badań interdyscyplinarnych

Finansowanie:
Narodowe Centrum Nauki
Grant Opus 1
2011/01/B/HS 3/01282

Grant MAESTRO 6
2014/14/A/HS 3/00283

Kierownik:
Ewdoksia Papuci-Władyka (UJ)

Instytutcja:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Instytucje współpracujące:
Departament Starożytności Cypru,
Uniwersytet w Hamburgu,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Politechnika Warszawska,
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,
Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Planowany okres realizacji:
2011-2020

Paphos Agora Project to projekt naukowy kierowany przez prof. Ewdoksię Papuci-Władykę w ramach Zakładu Archeologii Klasycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badania prowadzone są we współpracy z Departamentem Starożytności Cypru.
Projekt nastawiony jest na innowacyjność, wprowadzanie i udoskonalanie nowoczesnych technik i metod badawczych w archeologii. Ma międzynarodowy i interdyscyplinarny charakter.

Współpracujemy z Uniwersytetem w Hamburgu, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Międzyuczelnianym Instytutem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.

Projekt oprócz prowadzenia badań jest nastawiony także na przekazywanie wiedzy. Pozwala uczestnikom na  kontakt ze specjalistami z różnych dziedzin nauki. W trakcie 10 lat działalności wzięło w nim udział ponad 400 osób. W większości byli to studenci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych polskich uczelni biorący udział w ćwiczeniach terenowych, a także wolontariusze z Polski oraz Cypru, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Grecji, Włoch, Hiszpanii, Czech, Słowacji i USA.

Jednocześnie wyniki badań prezentowane są także w sposób popularyzatorski, poprzez organizację wystaw fotograficznych w Polsce i na Cyprze, tworzenie publikacji popularnonaukowych oraz organizowanie performansów artystycznych, wywiady i informacje  w massmediach.

Agora

Agora była centrum i najważniejszym elementem każdego starożytnego greckiego miasta. Wewnątrz jej monumentalnej zabudowy mieściły się biura miejskiej administracji, sklepy, warsztaty, zakłady usługowe oraz przybytki religijne. Skupiała w sobie funkcje administracyjne, ekonomiczne i religijne. To na niej załatwiano codzienne sprawy, jak również celebrowano miejskie święta.

Agora w Pafos posiadała dogodną lokalizację w centrum miasta, pod jego Akroplem (Wzgórze Fanari) i w niewielkiej odległości od miejskiego portu. W świetle badań PAP powstała w II w. p.n.e. i funkcjonowała do I połowy II w. n.e. W szczytowej fazie swojego rozwoju zajmowała około 2,5 ha co czyni ją jedną z największych tego typu założeń znanych ze wschodniej części basenu Morza Śródziemnego.

Badania K. Nikolau

Agorę w Pafos zlokalizował i badał w latach 1975-1978 cypryjski archeolog K. Nikolau. W trakcie kilku sezonów wykopaliskowych udało mu się odkryć Odeon – niewielki teatr muzyczny, który po zakończeniu badań został zrekonstruowany. Cypryjski archeolog odsłonił także pomieszczenia na południe od niego, które zinterpretował jako Asklepiejon. W trakcie badań odkopana została również część krepidomy portyków otaczających wewnętrzną część placu, co pozwoliło badaczowi określić Agorę w Pafos jako kwadratowy plac otoczony kolumnadą o boku
ok. 100 m. Zdaniem Nikolau funkcjonował on w czasach rzymskich, od II do IV w n.e.

Badania Zakładu Archeologii Klasycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Po zakończeniu badań wykopaliskowych Uniwersytetu Jagiellońskiego nad Morzem Czarnym na stanowisku Koszary w chorze greckiej kolonii Olbii (2008r.) i w Akrze na Krymie (2010r.) prof. Ewdoksia Papuci-Władyka decyduje się rozpocząć nowe badania na Agorze miasta Pafos.

Etap I (2011-2014)

Głównym celem ekspedycji Uniwersytetu Jagiellońskiego w momencie przystąpienia do prac w roku 2011 była weryfikacja ustaleń K. Nikolau oraz stwierdzenie, czy wbrew jego ustaleniom Agora miasta hellenistycznego znajdowała się pod pozostałościami z czasów rzymskich.

Udało się go zrealizować odnajdując pozostałości zabudowy hellenistycznej takiej, jak Budowla A i Budowla B, a również dzięki analizie stratygraficznej fundamentu Portyków otaczających plac od wschodu i południa, która pozwoliła przesunąć datowanie powstania Agory na okres hellenistyczny, II w. p.n.e.

Etap II (2015-2020)

Pafos – Agora oraz infrastruktura i aktywność gospodarcza stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru na podstawie badań interdyscyplinarnych

Miasto Pafos (Paphos) powstało w czasach po Aleksandrze Wielkim pod koniec IV w. p.n.e. i funkcjonowało przez tysiąc lat, pełniąc też przez kilka wieków rolę stolicy Cypru. Jako jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych na wyspie wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO jest badane od wielu lat. Nigdy jednak nie zwrócono dostatecznej uwagi na jego gospodarkę i aktywność ekonomiczną, które to tematy stały się osią projektu Maestro. Nasze badania koncentrowały się na Agorze, czyli rynku, oraz w wielu miejscach poza nią na terenie antycznego miasta Pafos, czyli obecnego Parku Archeologicznego.

Badania miały charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny. Szeroko zakrojone prace prowadziliśmy zgodnie z zasadami tzw. Totalnej archeologii. Badania były więc oparte o dane historyczne, archeologiczne (szerokopłaszczyznowe wykopaliska), archeometryczne (metody z nauk ścisłych, np. badania fizyko-chemiczne ceramiki) oraz geoarcheologiczne (badania relacji człowiek-środowisko). W zakresie metodyki stosowaliśmy na dużą skalę badania nieinwazyjne, czyli takie, które nie powodują uszkodzeń badanych obiektów: geofizyczne z zastosowaniem magnetometru i georadaru, analizy zobrazowań satelitarnych i archiwalnych zdjęć lotniczych oraz naszych zdjęć wykonanych przy pomocy nalotów dronem. Na szeroką skalę wykorzystywaliśmy fotogrametrię do dokumentowania wykopalisk. W projekcie zastosowany został nowoczesny standard dokumentacji dla miejskich stanowisk starożytnych takich, jak Pafos, który zaowocował też stworzeniem pierwszej kompleksowej bazy danych opartej o System Informacji Geograficznej (GIS).

Niezwykle istotnym osiągnięciem jest przesunięcie datowania Agory Pafos aż o 300 lat wstecz oraz ponowne oszacowanie jej rozmiarów. Wcześniej K. Nikolaou ustalił, że Agora powstała w czasach rzymskich, w II w. n.e., miała kształt czworoboku zamkniętego portykami o boku ok. 97m i powierzchni ok. 1 ha. Badania w ramach grantu Maestro doprowadziły do poważnej korekty tych stwierdzeń i ustalenia, że Agora powstała już w II w. p.n.e. a jej rozmiary to ok. 150x160m zaś powierzchnia ok. 2,5 ha. Jest to więc jedna z największych agor w świecie hellenistycznym, a szczególnie we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego.

Zmieniliśmy obraz początków miasta: na terenie, gdzie później funkcjonowała Agora natrafiliśmy na różne budowle, które stawiano tu już od ok. 300 p.n.e. a więc od początków istnienia miasta.

Na Agorze i poza nią, gdzie przebadaliśmy geofizycznie ok. 18 ha, odkryliśmy wiele obiektów związanych z gospodarką miasta: budynek-magazyn, pozostałości warsztatu metalurgicznego, pozostałości obiektów związanych z gospodarką wodną, np. studnie i cysterny, które służyły do gromadzenia wody, rurociągi terakotowe, kanały, baseny i odstojniki, ponadto piec-wapiennik, liczne ulice, kamieniołom itp.

W trakcie badań odkryliśmy w ogromnych ilościach materiał tzw. ruchomy: tysiące fragmentów i całych naczyń różnych kategorii, monety i inne obiekty metalowe, lampki oliwne do oświetlania, terakoty, zabytki kamienne, szklane, kości zwierzęce itp. Szeroko zakrojone szczegółowe, wieloaspektowe badania nad tym materiałem przyniosły wiele informacji na temat życia codziennego mieszkańców Pafos, wierzeń religijnych i wykazały również, że niektóre kategorie naczyń były produkowane lokalnie w Pafos lub w regionie Pafos. Z analizy ceramiki i monet wyłania się obraz sieci intensywnych kontaktów handlowych oraz dróg importu, potwierdzający silną pozycję Pafos jako miasta portowego i stolicy wyspy. Obejmowały one takie kierunki, jak Lewant, Azja Mniejsza, Egea (Ateny oraz wyspy Rodos, Kos, Tazos i in.), Morze Czarne, Egipt, Italia, a w czasach rzymskich również Tunezję oraz zachodnią część Morza Śródziemnego (np. Płw. Iberyjski). Badania archeozoologiczne kości zwierzęcych dały niezwykle interesujące rezultaty dostarczając dane na temat gospodarki Pafos, diety mieszkańców i ich relacji ze zwierzętami.

Szeroko zakrojone całościowe (holistyczne) badania zrealizowane w projekcie wykraczają poza ramy tradycyjnie pojmowanej archeologii i zostały po raz pierwszy zastosowane w badaniu antycznego miasta Nea Pafos wyznaczając, jak mamy nadzieję, nowe standardy. Wytyczają także nowy kierunek w badaniu Nea Pafos i mogą stać się wzorem dla innych ekspedycji i badaczy.

Podkreślić też należy, że badania w Pafos realizowane w ramach grantu stanowią jedne z nielicznych polskich prac na stanowisku klasycznym grecko-rzymskim, więc tym większe jest ich znaczenie dla rozwoju tej gałęzi archeologii. Przyczyniły się one także do szkolenia nowych pokoleń archeologów, którzy podnosili posiadane kwalifikacje i zdobywali nowe.

Badania prowadzone w ramach realizacji projektu wniosły wielki wkład w odkrywanie, ochronę oraz promocję kulturowego dziedzictwa Pafos i szerzej – Cypru.

Informacje kontaktowe

Adres: ul. Gołębia 11, 31-007 Kraków

Telefon: +48 12 633-1289

E-mail: pafos-agora@uj.edu.pl

Kierownik projektu/ nadzór merytoryczny strony

Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka – e.papuci-wladyka@uj.edu.pl

Zastępca kierownika/ koordynator prac terenowych

mgr Łukasz Miszk – lukasz.miszk@uj.edu.pl

Administracja strony

mgr Michał Michalik – michal.michalik@doctoral.uj.edu.pl

Młynarczyk, J. (2020) New research in the sacred zone of the Fabrika hill in Nea Paphos, Cyprus, Studies in Ancient Art and Civilisation 24, 59-812021-12-23T12:02:34+01:00
Młynarczyk, J. (2020) In the footsteps of the Phoenicians in Paphos (in:) A. Yasur-Landau and A. Gilboa (eds), Nomads of the Mediterranean. Trade and Contact in the Bronze and Iron Ages. Studies in Honor of Michal Artzy, Leiden/Boston, 199-2042021-12-23T12:02:32+01:00
Młynarczyk, J. (2016) Walking around the Site of Nea Paphos and through the Decades of its Exploration, (in:) C. Balandier (ed.), Néa Paphos. Fondation et développement urbanistique d’une ville chypriote de l’antiquité à nos jours. Études archéologiques, historiques et patrimoniales, Actes du colloque international, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, 29 octobre-2 novembre 2012, Ausonius Mémoires 43, Bordeaux, 43-562021-12-23T12:02:29+01:00
Młynarczyk, J. (2016) Ceramic finds and the question of an early settlement at Nea Paphos, (in:) E. Papuci-Władyka, and A. Dobosz (eds), In the Heart of the Ancient City. Five Years of Kraków Archaeologists’ Research at Nea Paphos Agora on Cyprus (2011-2015), International Symposium organized by the Department of Classical Archaeology at the Institute of Archaeology, Jagiellonian University, 21–22 January 2016, Kraków, 762021-12-23T12:02:26+01:00
Młynarczyk, J. (2015) Wyspa u wybrzeży wyspy. Tajemnica Jeronisos w świetle znalezisk naczyń ceramicznych, (w:) M. Borowska, P. Kordos and D. Maliszewski (red), Cypr. Dzieje, literatura, kultura, Warszawa, I, 419-4322021-12-23T12:02:23+01:00
Młynarczyk, J. (2015) Moving to a new place: the cult of Paphia Aphrodite in Hellenistic Nea Paphos, (in:) Kypromedousa. Hommage à Jacqueline Karageorghis, Cahiers du Centre d’Études Chypriotes 45, 79-862021-12-23T12:02:20+01:00
Młynarczyk, J. (2011) Descendants of the god-like Kinyras: the kings of Paphos in archaeological record, Proceedings of the IV International Cyprological Congress, Nicosia 29 April – 3 May 2008, Nicosia, 645-6542021-12-23T12:02:17+01:00
Młynarczyk, J. (2009) Sigillatae (ESA, CS) and „pseudo-sigillata” (PPW) at Geronisos: an overview of forms and comparison of repertoire, Report of the Department of Antiquities, Cyprus, 349-3642021-12-23T12:02:14+01:00
Młynarczyk, J. (2009) Sailors and artisans. The Egyptian connections of ceramic finds from Yeronisos, (in:) D. Michaelides, V. Kassianidou and R.S. Merrillees (eds), Proceedings of the international conference “Egypt and Cyprus in Antiquity”, Nicosia 3-6. April 2003, Oxford/Oakville, 210-2152021-12-23T12:02:11+01:00
Młynarczyk, J. (2005) The 'Pink Powdery Ware’ at Yeronisos: a Local West Cypriote Ware of the Late Hellenistic Period, Études et Travaux XX, 73-922021-12-23T12:02:08+01:00
Młynarczyk, J., Connelly J. B. (2002) Terracotta oil lamps from Geronisos and their Context, Report of the Department of Antiquities, Cyprus, 293-3162021-12-23T12:02:04+01:00
Młynarczyk, J. (2000) Sztuka Cypru (w: ) Sztuka Swiata, Warszawa, 106-1412021-12-23T12:02:00+01:00
Młynarczyk, J. (1998) Sztuka cypryjska (w:), Encyklopedia Sztuki Starożytnej, Warszawa, 168-1702021-12-23T12:01:57+01:00
Młynarczyk, J. (1998) Lampki oliwne z polskich wykopalisk w Nea Pafos, IV w. p.n.e. – IV w. n.e., (w:) W.A. Daszewski and H. Meyza (red.), Cypr w badaniach polskich, Warszawa, 51-662021-12-23T12:01:54+01:00
Młynarczyk, J. (1996) Palaces of the strategoi and the Ptolemies in Nea Paphos: Topographical Remarks, (in:) W. Hoepfner and G. Brands (eds), Basileia. Die Palste der hellenistische Knige. Internationales Symposion in Berlin vom 16.12.1992 bis 20.12.1992, Mainz, 193-2022021-12-23T12:01:51+01:00
Młynarczyk, J. (1995) Alexandria and Paphos: Lamp Producing Centres, (in:) H. Meyza and J. Młynarczyk (eds), Hellenistic and Roman Pottery in the East Mediterranean. Advances in Scientific Studies. Acts of the Second Nieborów Pottery Workshop, Warsaw, 203-238 (with Appendix by M. Daszkiewicz i J. Raabe)2021-12-23T12:01:48+01:00
Młynarczyk, J. (1992) Fourth Century A.D. Terracotta Lamps from Nea Paphos, (in:) P. Åström (ed.), Acta Cypria. Acts of an International Congress on Cypriote Archaeology held in Göteborg on 22 – 24 August 1991, Part 2, Jonsered, 255-2712021-12-23T12:01:44+01:00
Młynarczyk, J. (1992) The Pattern of Classical Settlement in the Paphos Area, (in:) 50 ans des fouilles polonaises en Egypte et le Proche Orient, Warszawa, 253-2592021-12-23T12:01:41+01:00
Młynarczyk, J. (1991) Harbours of Cyprus in the Hellenistic Period, (in:) The Sea as a Link for Human Relations, Athens, 106-1112021-12-23T12:01:37+01:00
Młynarczyk, J., Michaelides, D. (1988) Tombs P.M. 2520 and P.M. 2737 from the Eastern Necropolis of Nea Paphos, Report of the Department of Antiquities, Cyprus, 149-169s)2021-12-23T12:01:33+01:00
Młynarczyk, J. (1985) Remarks on the Town Plan of Hellenistic Nea Paphos, Praktika tou B’Kypriologikou Synedriou, Lefkosia, 1985, 317-3252021-12-23T12:01:23+01:00
Młynarczyk, J. (1985) Remarks on the Classical Settlement on the Site of Nea Paphos, Archeologia Cypria I, 69-782021-12-23T12:02:57+01:00
Młynarczyk, J. (1984) Trouvailles de céramique ancienne, (in:) W.A.Daszewski, B.Lichocka, J.Młynarczyk, Z.Sztetyłło, Fouilles polonaises à Kato Paphos. Chantier de Maloutena, Report of the Department of Antiquities, Cyprus, 309-3112021-12-23T12:02:55+01:00
Młynarczyk, J. (1985) Remarks on the Temple of Aphrodite Paphia in Nea Paphos in the Hellenistic Period, Report of the Department of Antiquities, Cyprus, 286-2922021-12-23T12:02:52+01:00
Młynarczyk, J. (1983) Deux types de lampes hellénistiques à Chypre et à Alexandrie, Études et Travaux XIII, 1983, 283-2912021-12-23T12:02:49+01:00
Młynarczyk, J. (1983) Sur le theios aoidos de J.Boardman, Études et Travaux XII, 109-1162021-12-23T12:02:46+01:00
Młynarczyk, J. (1980) The Paphian Sanctuary of Apollo Hylates, Report of the Department of Antiquities, Cyprus, 239-2512021-12-23T12:02:43+01:00
Młynarczyk, J. (1980) Apollo i początki Nea Paphos, Meander 10, 487-5012021-12-23T12:02:40+01:00
Młynarczyk, J. (1978) Hellenistic Terracotta Lamps from Nea Paphos, Report of the Department of Antiquities, Cyprus, 235-2532021-12-23T12:02:37+01:00
Interdisciplinary Research of the Jagiellonian University in Nea Paphos UNESCO World Heritage Site (2011-2015) – First Results2021-02-27T12:12:29+01:00

Papuci-Władyka E. (red.), 2020. Interdisciplinary Research of the Jagiellonian University in Nea Paphos UNESCO World Heritage Site (2011-2015) – First Results, Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagiellonica, Kraków, ss. 553, ISBN: 978-83-65080-96-7.

Papuci-Władyka E., Introduction

Paphos Agora Project and History of Research
Chapter 1
Papuci-Władyka E., Paphos Agora Project (PAP): its aims, stages of development, methodology and chronology
Chapter 2
History of the Research on Nea Paphos and its Agora
Ewdoksia Papuci-Władyka E., Miszk Ł., A Brief History of Research on Nea Paphos (without the Agora)
The Agora of Nea Paphos — Overview of Research
Architecture and Stratigraphy
Chapter 3
Miszk Ł., Stratigraphy and Architecture of the Agora
Chapter 4
Rosińska-Balik K., An Overview of the Architectural Features of the Agora
Pottery, Lamps and Terracottas
Chapter 5
Marzec E., Kajzer M., Nocoń K., Methodology – Macroscopic Analysis of Pottery (table wares, unguentaria, lamps, and kitchen
wares)
Chapter 6
Hellenistic and Roman Table Wares
Marzec E., Kajzer M., Hellenistic Table Wares (from the 4th to the 1st century BCE)
Kajzer M., Marzec E., Roman Table Ware Pottery (ca. 30 BCE to the 7th century CE)
Chapter 7
Marzec E., Unguentaria
Chapter 8
Kajzer M., Hellenistic and Roman Lamps
Chapter 9
Nocoń K., Hellenistic and Roman Kitchen and Cooking Pottery
Chapter 10
Dobosz A., Hellenistic and Roman Transport Amphorae
Chapter 11
Droste M., Terracottas
Metal Objects
Chapter 12
Bodzek J., Coin Finds
Chapter 13
Metal Objects (other than coins)
Wacławik M., Metal Objects and Production Wastes: functional, macroscopic and space-time distribution
analysis of findings
Papuci-Władyka E., Wacławik M., Bronze Steelyard with an Acorn-shaped Counterweight
Biborski M., The Ringknaufschwert Type Sword of a Beneficiarius
Twardecki A., Lead Weight with an Inscription by Seleukos
Stone and Glass Objects, and Animal Bones
Chapter 14
Stone Objects
Śliwa J., Amulet with ιαεω–palindrome
Florek M., Stone Objects
Chapter 15
Cora P., Glass Vessels and Objects
Chapter 16
Croft P.,Animal Bones
Non-invasive Prospection and Landscape Research
Chapter 17
Seifert M., Antonakis M., Babucic N., Non-invasive Magnetic Research in 2015 and its Results
Chapter 18
Ostrowski W., Miszk Ł., Winiarska W., Hanus K., Low Altitude (UAV), Photogrammetry and Remote Sensing
Chapter 19
Kalicki T., Chwałek S., Frączek M., First Results of Geoarchaeological Studies on Site and off Site in Nea Paphos
Summary of the Results
Chapter 20
Papuci-Władyka E., Miszk Ł., Summary of the Results
Appendix:
Miszk Ł., Ostrowski W., Papuci-Władyka E., Some Remarks on Urban Layout of Nea Paphos

Błaszczyk, B. Kania, S. (2019). Archaeological Project Management [in] Project Management Development – Practice and Perspectives, 8th International Scientific Conference on Project Management in the Baltic Countries, University of Latvia & Professional Association of Project Managers, Ryga, 29 – 40.2021-08-02T23:12:52+02:00

Artykuł dostępny na:

Balticmconference.eu

Kajzer, M. (2019). Light in the deep. The Late Hellenistic oil lamps assemblage from the well on the Agora of Nea Paphos, Cyprus [in] Chrzanovski, L. (ed.), Greek, Roman and Byzantine Lamps from the Mediterranean to the Black Sea, Acts of the 5th International Lychnological Congress (“LUMEN”, Sibiu,15th–19th of September 2015)(Monographies Instrumentum 63), Editions Mergoli Drémil Lafage, 112–125.2021-08-02T23:16:58+02:00
Marzec E., Kajzer M. (2019). Colour Coated Hemispherical Bowls with Incised Decoration from the Paphos Agora Project Excavations [in] Peignard-Giros A. (ed.) International Associacion for Research on Pottery of the Hellenistic Period 2, Daily Life in a Cosmopolitan World: Pottery and Culture during the Hellenistic Period. Proceedings of the 2nd Conference of IARPotHP, November 2015, 5th -8th Lyon, Phoibos Verlag, Wiena, 313-320.2021-08-02T23:19:23+02:00
Marzec E., Kiriatzi E., Müller N.S., Hein A. (2019). An integrated typological, technological and provenance investigation of Late Hellenistic colour-coated pottery from Nea Paphos, Cyprus, Archaeological and Anthropological Science, 1–20.2021-08-02T23:20:57+02:00

Artykuł dostępny na:

SpringerLink

Nocoń K. (2019). Culinary Customs in Late Hellenistic Cyprus: Study based on Cooking Pottery Deposit from the Well in Paphos Agora [in] Peignard-Giros A. (ed.) International Associacion for Research on Pottery of the Hellenistic Period 2, Daily Life in a Cosmopolitan World: Pottery and Culture during the Hellenistic Period. Proceedings of the 2nd Conference of IARPotHP, November 2015, 5th -8th Lyon, Phoibos Verlag, Viena, 517-526.2021-08-02T23:24:01+02:00

Artykuł dostępny na:

Academia.edu

Wacławik M. (2019). Paphian obstacles to powerful Death. A set of surgical tools found in the Agora of Paphos [in] Baas Ph. (ed.), Acts of the XXth International Congress on Ancient Bronzes. Resource, reconstruction, representation, role, Oxford, BAR S2958, 359-366.2021-08-02T23:25:06+02:00
Kajzer M. (2018). Early Roman fine wares from the pottery assemblage found in a cistern in the Agora of Nea Paphos, Cyprus, Rei Cretariae Romanae Fautores Acta 45, 685–690.2021-08-02T23:26:47+02:00

Artykuł dostępny na:

Academia.edu

Marzec E., Kiriatzi E., Müller N.S., Hein A. (2018). The provenance and technology of a group of Hellenistic colour-coated ware pottery from the excavations at Nea Paphos on Cyprus, Journal of Archaeological Science: Reports 21, 1035–1043.2021-08-02T23:31:26+02:00

Artykuł dostępny na:

ScienceDirect

Ostrowski W., Miszk Ł., Winiarska W. (2018). Three-dimensional stratigraphy reconstruction and GIS — postprocessing issues in archaeological field 3D documentation, Studies in Ancient Art and Civilization 22, 219–240.2021-08-02T23:44:39+02:00

Artykuł dostępny na:

journal.akademicka.pl

Papuci-Władyka E., Marzec E. (2018). Hellenistic Pottery from the Paphos Agora Project excavations (Jagiellonian University, Krakow, Poland) seasons 2011-2012 – First presentation [in] 9th International Scientific Meeting on Hellenistic Pottery, Thessaloniki 05-09.12.2012, Archaeological Receipts Fund, Athens, 881-888.2021-08-02T23:41:15+02:00

Artykuł dostępny na:

Academia.edu

Papuci-Władyka E., Machowski W., Miszk Ł., (2018). Paphos Agora Project (PAP) 2011-2014: First Preliminary Report on Excavations by the Jagiellonian University in Krakow, Poland (in collaboration with Biborski M., Bodzek J., Dobosz A., Droste M., Kajzer M., Marzec E., Nocoń K., Rosińska-Balik K., Wacławik M.; with Appendix 1: Preliminary observations on animal remains from Krakow University excavations at the Agora of Nea Paphos by Croft P. [in] Reports of  Department of Antiquities of Cyprus, New Series 1, 533-569.2021-08-02T23:47:12+02:00
Pafos – misterium miasta Afrodyty. Dziedzictwo archeologiczne a nowe technologie. Paphos – Mystery of the City of Aphrodite. Archaeological heritage versus new technologies2021-02-27T12:23:35+01:00

Majchrowski J., Przesłanie
Solomidou-Ieronymidou M.,Przesłanie
Phedonos P., Przesłanie
Papuci-Władyka E., Pafos – Misterium miasta Afrodyty: Wprowadzenie
Papuci-Władyka E., Kraków i Pafos – perły na liście UNESCO w Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018
Papuci-Władyka E., Związki Krakowa z Cyprem
Puntos J. K., Wyprawa do starożytnego miasta Pafos
Potocka M. A., Nowe media, wolność artysty i obowiązki instytucji
Papuci-Władyka E., Paphos Agora Project (PAP) a nowe technologie
Raptou E., Ratowanie dziedzictwa kulturowego Pafos: Departament Starożytności Cypru a wdrażanie nowych technologii w archeologii
Miszk Ł., Ostrowski W., Fotogrametria lotnicza w archeologii
Miszk Ł., Ostrowski W., Winiarska W., Fotogrametria bliskiego zasięgu i GIS w archeologii na przykładzie PAP
Mikrut S., Puntos J. K., Głowienka E., Struś A., Fotogrametria „Grobowców Królewskich” w Pafos
Boruchowski M., Ćwiąkała P., Kajzer M., Niewiem W., Nocoń K., Puniach E., Dokumentacja fotogrametryczna naczyń ceramicznych
Marzec E., Integracja metod archeologicznych i archeometrycznych w badaniach nad hellenistyczną i rzymską ceramiką z wykopalisk w Pafos
Paweł Ćwiąkała, Wojciech Matwij, Karolina Matwij, Edyta Puniach
Skanowanie laserowe w archeologii – doświadczenia Paphos Agora Project
Ćwiąkała P., Matwij W., Ochałek A.,
Puniach E., Ruchała J., Stelmach S., XVI Wyprawa BARI – nowoczesna inwentaryzacja w Parku Archeologicznym w Pafos
Seifert M., Babucic N. Geofizyczna prospekcja w Nea Pafos – Kształtowanie nowego obrazu starożytnego miasta

Bodzek J. (2017). Byzantine Coins from the Jagiellonian University Excavations at the Roman Agora of Nea Paphos (2011–2014), [in] Bogucki M., Garbaczewski W. and Śnieżko G.(red.), Nummi et Humanitas. Studia ofiarowane profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 80 rocznicę urodzin, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa, 39–52.2021-08-02T23:49:02+02:00

Artykuł dostępny na:

Academia.edu

Bodzek J. (2017). New Finds of Moulds for Casting Coin Flans at the Paphos Agora [in] Caccamo Caltabiano M. et al. (ed.) XV International Numismatic Congress Taormina 2015, Proceedings vol. I, Rome-Messena, 463-466.2021-08-02T23:52:23+02:00

Artykuł dostępny na:

Academia.edu

Wacławik M. (2017). A Coin of Jewish Rebels from the Paphian Agora [in] Zając B., Jurkiewicz A., Koczwara P., Jellonek S. (ed.) Pecunia Omnes Vincit II: The coins as an evidence of propaganda, reorganization and forgery. Conference Proceedings of the Second International Numismatic Conference, Krakow, 29–30 May 2015, Kraków, 75-82.2021-08-02T23:53:38+02:00

Artykuł dostępny na:

Academia.edu

Kajzer M. (2016). Terracotta Oil Lamps from the Paphos Agora Project [in] Maguire R., Chick J. (ed.) Approaching Cyprus: Proceedings of the Post-Graduate Conference of Cypriot Archeology (PoCA) held at University of East Anglia, Norwich, 1s-3rd November 2013, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge,127-1382021-08-02T23:56:14+02:00

Artykuł dostępny na:

Academia.edu

Kajzer M. (2016). To light antiquity. Perspectives for research on clay oil lamps from the Agora in Nea Paphos, Cyprus, Studies in Ancient Art and Civilization 20, 115-124.2021-08-02T23:58:28+02:00

Artykuł dostępny na:

Academia.edu

Kajzer M. (2016). Changes in the Eastern Mediterranean contacts during the Hellenistic and Roman Periods based on oil lamps’ finds from Cyprus – preliminary remarks [in] Kajzer M., Miszk Ł., Wacławik M. (ed.), The Land of Fertility I. South-East of Mediterranean since the Bronze Age to the Muslim Conquest, Cambridge Scholars Publishing, Newcastel upon Tyne, 105-110.2021-08-02T23:59:27+02:00
Nea Paphos and its harbours. Gates to the Mediterranean in the light of the Jagiellonian University research2021-02-27T13:46:55+01:00

Miszk Ł., Papuci-Władyka E. 2016,Nea Paphos and its harbours. Gates to the Mediterranean in the light of the Jagiellonian University research [w] Seifert M., Ziemer L. (red.) North Meets East 3. Aktuelle Forschungen zu antiken Häfen Ein Workshop veranstaltet von Julia Daum und Martina Seifert an der Universität Hamburg vom 15. bis 17. März 2016, Akwizgran, 1-19.

A bronze steelyard with an acorn-shaped counterweight from the Paphos Agora2021-02-27T13:46:46+01:00

Papuci-Władyka E., Wacławik M., 2016. A bronze steelyard with an acorn-shaped counterweight from the Paphos AgoraStudies in Ancient Art and Civilization 20, 137-147.

Paphos Agora Project. Preliminary Results of the 2011-2012 Seasons of the Jagiellonian University (Krakow, Poland) Excavations2021-02-27T13:46:15+01:00

Papuci-Władyka E., Machowski W. 2016, Paphos Agora Project. Preliminary Results of the 2011-2012 Seasons of the Jagiellonian University (Krakow, Poland) Excavations [w] Balandier C. (red.), Nea Paphos. Fondation et développement urbanistique d’une ville chypriote de l’antiquité à nos jours. Etudes archéologiques, historiques et patrimoniales, Actes du Ier colloque international sur Paphos, Avignon, 30, 31 octobre et 1er novembre 2012, organisé par Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse & Department of Antiquities of Cyprus, Ausonius Editions, Mémoires 43, Bordeaux, 67-77.

Textile fragment from a well in the Nea Paphos Agora. A preliminary report2021-02-27T13:46:00+01:00

Shamir O., Miszk Ł, 2016. Textile fragment from a well in the Nea Paphos Agora. A preliminary reportStudies in Ancient Art and Civilization 20, 125-130.

Looking for a lost weight 2021-02-27T13:45:49+01:00

Wacławik M. 2016,Looking for a lost weight [w] Kajzer M., Miszk Ł., Wacławik M. (red.), The Land of Fertility I. South-East of Mediterranean since the Bronze Age to the Muslim Conquest, Cambridge Scholars Publishing, Newcastel upon Tyne, 117-121.

Prutah Waleriusza Gratusa z agory Nea Paphos2021-02-27T13:45:34+01:00

Wacławik M. 2016,Prutah Waleriusza Gratusa z agory Nea Paphos [w] Zając B., Jurkiewicz A., Koczwara P., Jellonek S. (red.) Pecunia Omnes Vincit. Moneta miejscowa i obca w starożytności i średniowieczu. Materiały pokonferencyjne z I Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Numizmatycznej Kraków, 23-24 maja 2014, Kraków, 56-62.

Integration of 3D and TLS data using GIS to create a database for the Paphos Agora Project2021-02-27T13:45:09+01:00

Ćwiąkała P., Matwij K., Matwij W., Miszk Ł., Winiarska W. 2015,Integration of 3D and TLS data using GIS to create a database for the Paphos Agora ProjectStudies in Ancient Art and Civilization 19, 203–232.

Shoreline changes near ancient city Nea Paphos in Cyprus as a result of catastrophic events — first results and future plans2021-02-27T13:44:56+01:00

Kalicki T., Krupa J., Chwałek S. 2015, ​Shoreline changes near ancient city Nea Paphos in Cyprus as a result of catastrophic events — first results and future plans (w) G. Baryshikov and Panin A. (red.), Gradualism vs catastrophism in landscape evolution, Proceedings of International Association of Geomorphologists, Regional Conference, 2–4 July 2015, Publishing house of Altai State University, Barnauł, 115–116.

Geoarchaeological studies in Paphos — first results2021-02-27T13:44:46+01:00

Kalicki T., Krupa J., Chwałek S. 2015, Geoarchaeological studies in Paphos — first resultsStudies in Ancient Art and Civilization 19, 233–254.

The symbolic meaning of the acorn – a possible interpretation2021-02-27T13:44:11+01:00

Wacławik M. 2015,The symbolic meaning of the acorn – a possible interpretationStudies in Ancient Art and Civilization 19, 255-265.

Badania Uniwersytetu Jagiellońskiego na agorze miasta Nea Pafos: Paphos Agora Project2021-02-27T13:43:55+01:00

Papuci-Władyka E., Machowski W., 2014, Badania Uniwersytetu Jagiellońskiego na agorze miasta Nea Pafos: Paphos Agora Project. [w] M. Borowska M., Kordos P., Maliszewski M. (red.), CYPR. Dzieje, kultura, literatura, Warszawa, 449-460.

The 'Ephesian’ terracotta oil lamps from the Agora of Nea Paphos2021-02-27T13:43:41+01:00

Kajzer M. 2013,The 'Ephesian’ terracotta oil lamps from the Agora of Nea PaphosStudies in Ancient Art and Civilization 17, 249-254.

Magical amulet from Paphos with the iaew – palindrome2021-02-27T13:43:15+01:00

Śliwa J., 2013,Magical amulet from Paphos with the iaew – palindrome, Studies in Ancient Art and Civilization 17, 293-301.

Zakończenie realizacji grantu MAESTRO w ramach Paphos Agora Project

Dziesiąta Kampania Badawcza Paphos Agora Project – rok 2020
W roku 2020 mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej po uzyskaniu niezbędnej zgody władz Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Departamentu Starożytności Cypru udało się zrealizować kampanię studyjną. Była to dziesiąta kampania Paphos Agora Project, […]

Wykłady Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU – 55 lat polskiej działalności archeologicznej w Pafos na Cyprze stanowisku z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO

14 grudnia 2020 w ramach Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU odbył się wykład dotyczący działalności polskich archeologów na Cyprze. Dla wszystkich, którzy nie mogli w nim uczestniczyć udostępniony został on-line!
W ramach panelu wystąpili Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka (Uniwersytet […]

Pierwsza książka z serii „Paphos Agora Project” !

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą pierwsza książką pt. „Interdisciplinary Research of the Jagiellonian University in Nea Paphos UNESCO World Heritage Site (2011-2015) – First Results”!

W wydanej nakładem wydawnictwa Historia Iagiellonica monografii przedstawiono wyniki pierwszych 5 lat badań (sezonów 2011-2015) […]

Przejdź do góry